معرفی

مشخصات فردی

محمدمصطفی دعاگویی

نام - نام خانوادگی : محمدمصطفی   دعاگویی

پست الکترونیکی : doagooee@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق خصوصی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه مفید قم

سوابق اجرایی

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلام از سال 1392 تاکنون - سرپرست دفتر روابط عمومی دانشگاه از سال 94-1393 - مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت سایپا یدک 93-1390

مدیر حقوقی شرکت ساختمان و خدمات نوساز 90-1387عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : مربی

پایه : یک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1395/06/01

محمدمصطفی دعاگویی
محمدمصطفی دعاگویی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    مربی
^